Kampioenen (andere eigenaar)

Hieronder vindt u foto’s van Manusia kampioenen bij andere eigenaars.


Manusia’s Tessa-Tooske
Belgisch Kampioen


Manusia’s Olivia
24.3.2011 C.I.B Champion International de Beauté
23.11.2009 FI CH Finnish Champion
18.1.2011 SE CH Swedish Show Champion
18.5.2010 EE CH Estonian Show Champion
26.1.2011 LV CH Latvian Show Champion
9.8.2012 LT CH Lithuanian Show Champion
9.8.2012 BALT CH Baltic Show Champion
12.12.2009 FIW-09 Finnish Winner 2009
11.12.2010 HeW-10 Helsinki Winner 2010
6.6.2009 EEW-09 Estonian Winner, 6.-7.6.2009
8.8.2014 WW-14 World Winner, Helsinki 8.-10.8.2014

 
Manusia’s Fija Fenneke
Ned. Jeugdkamp.
Ned. en Duits VDH Kamp.
Eigenaar: M.H. Kleinjan-Matena
 
Manusia’s April
Zwitsers Kampioen en Zwitsers Clubwinner 2007
Clubwinner 2014
Veteranen Kampioen 2014
Eigenaar: U. Buhrer

Manusia’s Boris
Ned. en Duits Jeugd Kamp.
Jugendbundessieger 2009
Jeugdwinner en winner 2009
Ned., Zwitsers en Lux. Kamp.
Belgium Winner 2010
Eigenaar: M. Gerhardt
 
Manusia’s Timmie The-Dutch
Multikampioen
Eigenaar: P. Toivakainen
 
Manusia’s Honey
Multikampioen
WW’09 Bratislava
Eigenaar: F.Cobaldi
 
Manusia’s Christa
WW’08 Stockholm
Eigenaar: T. Kriissa

Manusia’s Bregje Olde Meijlle
Ned. Kamp.
Eigenaar: M. Th. v.d. Hoek-Boom

Manusia’s Pomme
Ned. Kamp
Clubwinner 2004
Eigenaar: C. en B. van Breene

Manusia’s Menno
Ned. Belg. en Lux. Kamp.
Eigenaar: T. van Dungen

Manusia’s Amazing Favour
Ned. Kamp.
Int. Kamp.
Bundessiegerin 2002
Wereldwinster 2006 en 2007
Eigenaar: A. Straaijer en M. v.d. Heuvel

Manusia’s Randy
Ned. en Belg. Kamp.
Int. Kamp.
Bundessieger 2002
Eigenaar: N. Markslag
Foto: H. Warendorf

Jutter
Ned. Belg. en Lux. Kamp.
Int. Kamp.
Eigenaar: T. Kakinoki – Japan

Manusia’s Liselore Irene
Ned., Belg. en Lux. Kamp
Winster 1992
Eigenaar: S. Lacourt-Kemper
Foto: G.N.W. Lacourt

Manusia’s Carolin
Ned. Kamp.
Eigenaar: S. Lacourt-Kemper
Foto: G.N.W. Lacourt